REVISORER

Revisorernas ansvarsområde är att efter varje räkenskapsårs slut, gå igenom klubbens räkenskaper och kontrollera att de är förda med god ordning.
Det är revisorerna som tillstyrker ansvarsfrihet för föregående års styrelse.

 Revisorer: Mona Hansson & Anna-Lena Nilsson